Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. KOMA, Ltd. KOMA, GmbH. (IČO: 31615368) vykonala dňa 01.05.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD101_2020468307_IR_2013_238718_601115.pdf

Strana aktív

OznačenieSTRANA AKTÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto - časť 1Korekcia - časť 2Netto 2Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 06111 418 384,00605 952,00812 432,00802 513,00
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 02121 235 235,00605 952,00629 283,00707 581,00
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)32 091,002 091,000,000,00
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/40,000,000,000,00
Softvér (013) - /073, 091A/52 091,002 091,000,000,00
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/60,000,000,000,00
Goodwill (015) - /075, 091A/70,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/80,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 09390,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A100,000,000,000,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)111 229 825,00603 861,00625 964,00704 262,00
Pozemky (031) - 092A1283 707,000,0083 707,0083 707,00
Stavby (021) - /081, 092A/13970 882,00442 937,00527 945,00583 363,00
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/14175 236,00160 924,0014 312,0037 192,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/150,000,000,000,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/160,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/170,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094180,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A190,000,000,000,00
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098200,000,000,000,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)213 319,000,003 319,003 319,00
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A223 319,000,003 319,003 319,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A230,000,000,000,00
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A240,000,000,000,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A250,000,000,000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A260,000,000,000,00
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A270,000,000,000,00
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A280,000,000,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A290,000,000,000,00
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 05530181 743,000,00181 743,0093 126,00
Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)3110 896,000,0010 896,0022 381,00
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/321 240,000,001 240,006 156,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/330,000,000,000,00
Výrobky (123) - 194340,000,000,000,00
Zvieratá (124) - 195350,000,000,000,00
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/369 656,000,009 656,0016 225,00
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A370,000,000,000,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)3823 387,000,0023 387,0023 387,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A390,000,000,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)400,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A410,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A420,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A430,000,000,000,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A440,000,000,000,00
Odložená daňová pohľadávka (481A)4523 387,000,0023 387,0023 387,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)46128 439,000,00128 439,0012 706,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A47128 206,000,00128 206,0012 398,00
Čistá hodnota zákazky (316A)480,000,000,000,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A490,000,000,000,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A500,000,000,000,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A510,000,000,000,00
Sociálne poistenie (336) - 391A520,000,000,000,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A53233,000,00233,00178,00
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A540,000,000,00130,00
Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)5519 021,000,0019 021,0034 652,00
Peniaze (211, 213, 21X)5615 853,000,0015 853,0022 160,00
Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)573 168,000,003 168,0012 492,00
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA580,000,000,000,00
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/590,000,000,000,00
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291600,000,000,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)611 406,000,001 406,001 806,00
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)620,000,000,000,00
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)631 345,000,001 345,001 755,00
Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)640,000,000,000,00
Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)6561,000,0061,0051,00

Strana pasív

OznačenieSTRANA PASÍVČíslo riadkuBežné účtovné obdobieBezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 12166812 432,00802 513,00
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 08767720 166,00666 056,00
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)68225 720,00225 719,00
Základné imanie (411 alebo +/- 491)69225 720,00225 719,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)700,000,00
Zmena základného imania +/- 419710,000,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)720,000,00
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)73102 787,00102 787,00
Emisné ážio (412)740,000,00
Ostatné kapitálové fondy (413)75102 787,00102 787,00
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)760,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)770,000,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)780,000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)790,000,00
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)8019 793,0019 793,00
Zákonný rezervný fond (421)8119 793,0019 793,00
Nedeliteľný fond (422)820,000,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)830,000,00
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 08684317 756,00337 899,00
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)85337 898,00337 899,00
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)86-20 142,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)8754 110,00-20 142,00
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 1188890 215,00134 963,00
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)894 143,005 105,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451A)900,000,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)914 143,005 105,00
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)920,000,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)930,000,00
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)948 235,009 332,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)950,000,00
Čistá hodnota zákazky (316A)960,000,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)970,000,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)980,000,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)990,000,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)1000,000,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)1010,000,00
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)1020,000,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)1038 235,007 945,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)1040,001 387,00
Odložený daňový záväzok (481A)1050,000,00
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)10622 739,0038 992,00
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)1077 989,0020 668,00
Čistá hodnota zákazky (316A)1080,000,00
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)109495,00761,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)1100,000,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)1110,000,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)112353,00342,00
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)1133 910,005 072,00
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)1147 160,007 704,00
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)1152 767,004 445,00
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)11665,000,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)1170,000,00
Bankové úvery r. 119 + r. 12011855 098,0081 534,00
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)11955 098,0081 534,00
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)1200,000,00
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)1212 051,001 494,00
Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)1220,000,00
Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)1230,000,00
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)1240,000,00
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)1252 051,001 494,00