Účtovný výkaz

KOMA, s.r.o. KOMA, Ltd. KOMA, GmbH. (IČO: 31615368) vykonala dňa 01.05.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2013-01 do 2013-12.

POD201_2020468307_IR_2013_238718_601090.pdf

Výkaz ziskov a strát

OznačenieTextČíslo riadkuSkutočnosť
bežné účtovné obdobiebezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru (604)1144 983,00217 282,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)286 944,00119 840,00
Obchodná marža r. 01 - r. 02358 039,0097 442,00
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 074303 835,00313 941,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)5303 835,00313 941,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)60,000,00
Aktivácia (účtová skupina 62)70,000,00
Výrobná spotreba r. 09 + r. 108163 957,00222 620,00
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)980 110,00107 904,00
Služby (účtová skupina 51)1083 847,00114 716,00
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 0811197 917,00188 763,00
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)1277 700,00113 180,00
Mzdové náklady (521, 522)1354 315,0080 060,00
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)140,000,00
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)1518 718,0026 704,00
Sociálne náklady (527, 528)164 667,006 416,00
Dane a poplatky (účtová skupina 53)1714 525,0017 756,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)1865 145,0068 872,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)1943 712,009 459,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)2018 802,007 252,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)210,000,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)2253,003 558,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)23744,00279,00
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)240,000,00
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)250,000,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)2664 766,00-5 559,00
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)270,000,00
Predané cenné papiere a podiely (561)280,000,00
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32290,000,00
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)300,000,00
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)310,000,00
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)320,000,00
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)330,000,00
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)340,000,00
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)350,000,00
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)360,000,00
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565370,000,00
Výnosové úroky (662)3818,00145,00
Nákladové úroky (562)391 977,004 189,00
Kurzové zisky (663)400,000,00
Kurzové straty (563)410,000,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)42158,000,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)438 852,0010 539,00
Prevod finančných výnosov (-) (698)440,000,00
Prevod finančných nákladov (-) (598)450,000,00
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45)46-10 653,00-14 583,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 464754 113,00-20 142,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50483,000,00
- splatná (591, 595)493,000,00
- odložená (+/- 592)500,000,00
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 485154 110,00-20 142,00
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)520,000,00
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)530,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53540,000,00
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57550,000,00
- splatná (593)560,000,00
- odložená (+/- 594)570,000,00
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55580,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]5954 113,00-20 142,00
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)600,000,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]6154 110,00-20 142,00